Lesson Plans for Arts Education

Giáo án Mỹ thuật Lớp 5 Dạy theo phương pháp Đan Mạch
1. Giới thiệu giáo án - Introduction about Grade 5 Arts Lesson Plan
Thưa thầy cô và các bạn đây là Giáo án Mỹ thuật Lớp 5 Dạy theo theo phương pháp Đan Mạch định hướng phát triển năng lực (theo phương pháp Đan Mạch)
Trong giáo án Mĩ thuật theo định hướng phát triển năng lực lớp 5 được biên soạn nhằm hướng tới mục tiêu lấy học sinh làm trung tâm; kích thích sự tương tác, tư duy sáng tạo và phát triển nhận thức, từ đó giúp các em hình thành và phát triển ba năng lực cốt lõi là:

Giáo án Mỹ thuật Lớp 4 Dạy theo phương pháp Đan Mạch
1. Giới thiệu giáo án - Introduction about Grade 4 Arts Lesson Plan
Thưa thầy cô và các bạn đây là Giáo án Mỹ thuật Lớp 4 Dạy theo theo phương pháp Đan Mạch định hướng phát triển năng lực (theo phương pháp Đan Mạch)
Trong giáo án Mĩ thuật theo định hướng phát triển năng lực lớp 4 được biên soạn nhằm hướng tới mục tiêu lấy học sinh làm trung tâm; kích thích sự tương tác, tư duy sáng tạo và phát triển nhận thức, từ đó giúp các em hình thành và phát triển ba năng lực cốt lõi là:

Giáo án Mỹ thuật Lớp 3 Dạy theo phương pháp Đan Mạch
1. Giới thiệu giáo án - Introduction about Grade 3 Arts Lesson Plan
Thưa thầy cô và các bạn đây là Giáo án Mỹ thuật Lớp 3 Dạy theo theo phương pháp Đan Mạch định hướng phát triển năng lực (theo phương pháp Đan Mạch)
Trong giáo án Mĩ thuật theo định hướng phát triển năng lực lớp 3 được biên soạn nhằm hướng tới mục tiêu lấy học sinh làm trung tâm; kích thích sự tương tác, tư duy sáng tạo và phát triển nhận thức, từ đó giúp các em hình thành và phát triển ba năng lực cốt lõi là:

Giáo án Mỹ thuật Lớp 2  -  Grade 2 Arts Lesson Plan
1. Giới thiệu giáo án - Introduction about Grade 2 Arts Lesson Plan
Thưa thầy cô và các bạn đây là Giáo án Mỹ thuật Lớp 2 Dạy theo theo phương pháp Đan Mạch định hướng phát triển năng lực (theo phương pháp Đan Mạch)
Trong giáo án Mĩ thuật theo định hướng phát triển năng lực lớp 2 được biên soạn nhằm hướng tới mục tiêu lấy học sinh làm trung tâm; kích thích sự tương tác, tư duy sáng tạo và phát triển nhận thức, từ đó giúp các em hình thành và phát triển ba năng lực cốt lõi là:

-+++->
Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Tomato Green Blue Cyan Pink Purple

Body

Background Color
Text Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction

Joomla! Debug Console

Session

Profile Information

Memory Usage

Database Queries